Khách hàng thành công: Anh Giáp – Chị Hằng (Hoà Bình)