Khách hàng thành công: Anh Hùng – Chị Hậu (Vĩnh Phúc)